۱۳۸۴ مهر ۲۲, جمعه

عشق يا Exclusive (انحصاری) است يا اساسا عشقی در کار نيست.

۱ نظر: