۱۳۸۸ فروردین ۱۰, دوشنبه

تن‌های تنها

از اساس سکس چیست جز تنانه‌ترین مرهم برای تنهایی و رنجِ زندگیِ انسان تا دو تن دمی کنارِ یکدیگر بیاسایند و با آن کار برای چندی تنهاییِ هولناکِ خود را در جهان فراموش کنند!
ناله‌ها و نعره‌های هماغوشیِ آدمیان تنها و تنها آواهایی ست برآمده از رنجوری و سرگشتگیِ آدمی در سرایی که ناخواسته به آن پای گذاشته و دیر نیست که پایش از آن بریده شود؛ یگانه پاسخِ به‌راستی عصیان‌گرانه‌ی این بیچاره‌ترین هستنده به رازِ آفرینش!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر