۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

برگردان بیانیه‌ی شانزدهم


پس‌نوشت:
امروز شانزدهمِ آذر است و با این بیانیه دیگر جشنِ خیابانیِ ما هیچ کم و کاستی ندارد.

۱ نظر: